ADVOCATE

DIENSTEN EN VAKGEBIEDEN

TARIEFPRINCIPES

KANTOOR

CONTACT

GPDR

ALGEMENE VOORWAARDEN

Mechelsesteenweg 17 2500 Lier
T . 03 480 87 00 F. 03 480 65 00
M. kantoor@hildewuyts.be

Ondernemingsnummer:
BE0812 650 261

advocaat - bemiddelaar in familiezaken

TARIEFPRINCIPES

Vaak stelt men het advies van een advocaat te lang uit – soms met kwalijke gevolgen.
De reden voor dat uitstel is meestal niet dat men twijfelt aan haar vakkennis, maar eerder de angst voor het onbekende. De onbekende kostprijs is daar zeker een belangrijke factor in.
Daarom is het is belangrijk dat u zo snel mogelijk goed wordt ingelicht over de te verwachten erelonen en kosten.
Dat wordt mogelijk gemaakt door wat men noemt een ‘eerste raad’. Dat is een eerste advies waarbij u raad kan worden gegeven om problemen te voorkomen of op te lossen. Tijdens een consultatie van ongeveer een half uur krijgt u een richtinggevend mondeling advies. Wanneer dit advies resulteert in een verdere behandeling van uw dossier, zal dit bedrag bovendien verrekend worden in de eindafrekening.
Het kantoor bespreekt de kostprijs vooraf. Voorzover dat mogelijk is, wordt een schatting van de totale kostprijs meegedeeld en wordt de cliënt ingelicht over de financiële gevolgen van de behandeling van de zaak.

Bovendien kan u steeds de verdere evolutie van de kosten in een dossier met ons bespreken en controleren of u binnen uw beschikbaar budget blijft. Wanneer er eventuele nieuwe ontwikkelingen in het dossier zijn die mogelijk extra werk en kosten meebrengen, wordt u daarover snel ingelicht.

Om de betaling te spreiden, zal u in de loop van het dossier worden gevraagd om voorschotten op de eindafrekening te storten, zogenaamde “provisienota’s”. Dat vermijdt financiële verrassingen.
De staat van onkosten en erelonen is steeds vergezeld van een gedetailleerde opgave van :

1) De geleverde juridische prestaties (het ereloon)

Het ereloon van de advocaat wordt berekend volgens een vast uurtarief, een waardetarief (%) of een vast bedrag.

  • Het vast uurtarief. Het kantoor maakt een verschil tussen juridische werkuren (opstellen van besluiten, opzoekingen, enz. ) en niet-juridische werkuren (de duur van verplaatsingen, lange wachttijden op de zittingen van de Rechtbanken voor de eigenlijke behandeling van uw zaak , enz. ). Het uurtarief voor juridisch werk bedraagt tussen € 100,00 en € 150,00 per uur, afhankelijk van factoren als spoedeisendheid, de aard van de zaak, de belangrijkheid van de zaak en de moeilijkheidsgraad.
    Ingevolge de invoering van de BTW-plicht voor advocaten is ons kantoor verplicht om met ingang van 01.01.2014 de tarieven voor ereloon en onkosten te verhogen met de BTW ad 21%.
  • Het waardetarief. In dit geval wordt er een overeenkomst afgesloten om het ereloon te laten afhangen van de waarde van het dossier. Deze berekeningswijze wordt gehanteerd in zaken waar de nadruk ligt op het invorderen van openstaande facturen en schulden. Dit percentage wordt vooraf afgesproken.Een vast bedrag dat voorafgaand overeengekomen wordt. De gekozen berekeningswijze en de gehanteerde prijzen worden samen met de cliënt op het kantoor zelf vastgesteld.

2) Kantoorkosten

Dat zijn kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn, zoals kosten van briefwisseling, kosten dactylografie, opening van het dossier, verplaatsingskosten(kilometervergoeding), kosten van telecommunicatie (telefoon, fax, e-mail, …), kosten van fotokopie, etc.

De meest voorkomende kosten zijn:

  • Dossieraanmaak aan 75,000 EURO per dossier
  • Opstellen van briefwisseling, conclusies, contracten, nota’s, verzoekschrift, dagvaarding, … aan 12,00 EURO per pagina
  • Kopiekosten aan 0,20 EURO per pagina
  • Kilometervergoeding aan 0,50 EURO per kilometer
  • Verzendingskosten en aangetekende zending aan 15,00 EURO per zending

3) Gerechtskosten

Dit zijn uitgaven zoals kosten van dagvaarding, uitvoering van het vonnis, griffierechten, voor afschriften welke op de rechtbank moeten worden aangevraagd, etc.
Heel wat van deze gerechtskosten zijn terugvorderbaar op de verliezende partij.
Bovendien maakt u in dat geval ook aanspraak op de rechtsplegingvergoeding (= een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij).

4)Andere specifieke kosten

Naast bovenstaande types van kosten, kunnen er in bepaalde dossiers andere specifieke kosten van toepassing zijn, zoals deurwaarderskosten, expertverslagen, vertalingen, etc. Deze worden transparant doorgerekend.

Specifieke “abonnementsregeling”: Vast tarief bij regelmatige tussenkomst

Indien U regelmatig beroep dient te doen op een raadsman, kan een overeenkomst worden opgesteld, waarbij vaste tarieven worden overeengekomen, zodat U altijd op voorhand weet wat de tussenkomst van uw raadsman U zal kosten.

Voor wat factuurinvorderingen betreft, kan op manier worden overeengekomen dat U ingeval van solvabiliteit van de tegenpartij steeds het volledige factuurbedrag zal ontvangen en ingeval van insolvabiliteit enkel de kosten van de gerechtsdeurwaarder dient te betalen. Uiteraard dient zulks verder te worden besproken afhankelijk van uw concrete situatie.

Goed om weten: de rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering dient de kosten en erelonen van de door U gekozen advocaat te betalen. U heeft hierbij steeds vrije keuze van raadsman. Een verzekeringsmaatschappij of makelaar mag U dan ook nooit een advocaat opdringen.

Maximale transparantie wordt in elk geval gegarandeerd, maar "no cure no pay” (een overeenkomst tussen advocaat en cliënt waarbij het ereloon van de advocaat enkel afhangt van de uitslag van het proces) is in België niet toegestaan. Deze manier van werken zou de noodzakelijke onafhankelijkheid van de advocaat in gevaar brengen.
Wel wordt er rekening gehouden met de financiële draagkracht van de cliënt, zodat voor bepaalde zaken pro deo kan opgetreden worden.

   
Webdesign by Compuver